Професор Любомир Караджов визуализира медийната АМТИИ

prof. d-r ljubomir karadzhov
Честит световен ден на музиката, изкустводейци! 

Сборник от текстове, които без изключение са публикувани в българските медии, показват лика на „АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ между  50-та и 55-та годишнина на артобразователната институция.Материалите очертават многообразието на учебните, научните, художественотворческите и другите обществено значими дейности, осъществени в периода между двете годишнини.

Автор на текстовете е пиарът на АМТИИ и професор по публични комуникации в изкуството – д-р Любомир Караджов. Книгата е предназначена за учебно помагало в магистърските специалности „Артмениджмънт“, „PR на арторганизации“ и „Аниматор изкуство в туризма“. Целта е да подпомага практическата работа на студентите по анализ на PR и рекламни текстове и текстове със синергичен смисъл и ефективност; да формира умения за разпознаване на специфични апели и мотивационни структури. След това и възможности за съставяне на подобни текстове.

IMG_20200930_004210

Книгата улеснява студентите да придобиват умения чрез текстове, които отразяват реално случили се през годините събития, изградили образа на Академията  като институция с важно място в културния живот на Пловдив и България. Съдържанието на сборника подрежда най-важни епизоди от екзистенцията на висшето училище. Тук са гостуването на знаменити творци, провеждането на благотворителни акции, годишни концерти, публични защити на докторанти, церемонии по удостояване с почетното звание „доктор хонорис кауза“, домакинство на национални състезания в сферата на изкуствата, дни на отворените врати за кандидат-студенти, изложби, национални конкурси, провеждане на международни и национални научни конференции, успешни гастроли на академични състави в страната и чужбина, участия на състави на АМТИИ в представянето на българското изкуство по време на Председателството на България на Съвета на ЕС през 2018 г. и още много други събития. 

В предговора към изданието авторът благодари на всички медии за тяхната отзивчивост и оценката им за дейността на АМТИИ, тъй като всеки материал е публикуван от две, а в повечето случаи от три, четири или повече медии. В книгата са подбрани 92 текста, но в пространството те съществуват като не по-малко от 800 отделни публикации в национални и регионални средства за масово осведомяване, а това е информационно богатство за АМТИИ, оставащо живо в печатната и електронната памет. 

Всички авторски текстове на проф. Караджов отразяват труда на ръководството, преподавателите и студентите и предаността им към изкуството и висшето училище. От тази гледна точка медийните текстове не само „подпечатват“ значимия социален облик на Академията, но чрез хронологичния подход на подреждане от началото на 2014 до края на 2019 г. запазват като своеобразен алманах спомена за събития и инициативи, характеризиращи времето между 50-та и 55-та годишнина на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. 

Идеята на автора е високата публична активност на новото ръководство на Академията, в лицето на ректора проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак, да бъде отразена в следващо издание, посветено на 60-та годишнина на висшето училище.

Това е четвъртата книга на проф. д-р Любомир Караджов, рейтингова фигура и в българската телевизионна журналистика. 

Новото заглавие е издание на АМТИИ, отпечатано в „Интел Дизайн“ и под научното редакторство на доц. д-р Сюзанна Арутюнян-Василевска.